Optimizirajte materialni tok preko celotnega podjetja

Materialno poslovanje je v SAP pokrito v področju MM (materials management) in nudi integrirane funkcije, ki so povezane med seboj in z drugimi moduli. Ob izvajanju opravila v materialnem poslovanju ima organizacija ves čas na voljo ažurirane podatke o računovodstvu, kontroli kakovosti, prodaji, proizvodnji in kontrolingu ter zagotovljeno sledljivost materialnega toka skozi postople nabave, prodaje in proizvodnje.

Proces nabave lahko kvalitetno kontrolirate

Rešitev zagotavlja celovito in centralno urejanje šifranta dobaviteljev, kar omogoča poenotene informacije in lažje analiziranje dobaviteljev.Vse nabavne funkcije se izvajajo z enako informacijsko podporo in z izvajanjem enakih procesnih korakov, s čimer si zagotovite pregled nad procesi v nabavi in enotne podatke za poročanje.

V rešitvi so pokrite funkcije naročanja in prevzemanja materialov na podlagi nabavnega naloga. Pri izvajanju prevzema, sistem predlaga podatke iz naročila in s tem kontrolira, kaj in koliko se lahko prevzame, pri knjiženju računa pa sistem predlaga podatke iz naročila in prevzema ter s tem kontrolira in opozarja na pravilnost celotne nabavne verige (kolikor naročenega toliko tudi dobavljenega in zaračunanega s strani dobavitelja).

Nabavna veriga se konča v procesu verificiranja (likvidacije) in knjiženja dobaviteljevih računov, ki se lahko nadgradi v t.i. elektronski način potrjevanja računov, kar omogoči pohitritev celotnega procesa potrjevanja.

Zmanjšajte zaloge preden zaloge zmanjšajo vas

Rešitev za skladiščno poslovanje podpira poslovne procese vodenja zalog na vseh nivojih poslovanja podjetja. Osnovna naloga je slediti materialnemu toku v podjetju. Premiki materiala (surovin, polizdelkov, izdelkov, rezervnih delov, embalažnega materiala) se tako beležijo v sistemu v obliki materialnih in skladiščnih dokumentov in so nosilci informacij o materialnem premiku ter hkrati osnova za avtomatično knjiženje vrednosti materialnega premika v glavno knjigo.

Obvladujte »Kaj, kdaj, kako, kam?«

Rešitev za podporo procesom v logistiki informacijsko podpira vse logistične  procese in je integrirana z ostalimi moduli v SAP sistemu. Logistični procesi se integrirajo v nabavno verigo, prodajne/odpremne aktivnosti, proizvodne procese, interne transportne procese znotraj podjetja in v skladiščne procese vodenja zaloge. Hkrati s podporo logističnim procesom rešitev za podporo procesom v logistiki ureja tudi transportne enote (vozila, avtomatične transportne poti v skladišču) in transportne nosilce (palete, distribucijske enote).

Prestavite prodajo v najvišjo prestavo

Rešitev za podporo procesom v prodaji je integrirana z ostalimi moduli v sistemu SAP in spremlja prodajni krog z različnimi prodajnimi dokumenti (povpraševanje, ponudba, naročilo kupca, dobava, reklamacija, faktura). Vsi dokumenti so v procesu prodaje med seboj povezani, zaradi čeasr lahko preko sistema v vsakem trenutku pridobite informacijo v katerem koraku je vaš prodajni proces (npr. naročilo kupca je zavedeno, dobavnica je narejena, ni pa izdaje iz skladišča, ali naročilo kupca je zavedeno, dobavnica je narejena, kupec je blago prevzel, ni pa fakture). Rešitev pa prav tako omogoča fleksibilno oblikovanje cen in popustov.