Optimizirajte materialni tok preko celotnega podjetja

Materialni tok v SAP obvladujemo s pomočjo več modulov, ki so med seboj in s preostalimi moduli popolnoma integrirani. Pri izvajanju opravil v katerikoli fazi materialnega toka ima celotna organizacija ves čas na voljo ažurirane podatke s področja računovodstva, kontrole kakovosti, proizvodnje, prodaje in kontrolinga. Prav tako je zagotovljena popolna sledljivost enot v materialnem toku.

Proces nabave lahko kvalitetno kontrolirate

Rešitev zagotavlja celovito in centralno urejanje šifranta dobaviteljev. Posledica tega so centralizirano vzdrževanje, poenotene informacije in lažje analiziranje dobaviteljev. Vse nabavne funkcije se izvajajo z enako informacijsko podporo in z izvajanjem enakih procesnih korakov, s čimer si zagotovite pregled nad procesi v nabavi in enotne podatke za poročanje.

Rešitev omogoča izvajanje nabavnega postopka s pomočjo nabavnega naloga ali pa terminskega sporazuma, ponuja pa tudi možnost uporabe nabavnih pogodb. Prevzem materiala pa je možen s sklicem na nabavni nalog, terminski sporazum ali pa najavo dobave. Pri izvajanju prevzema, sistem predlaga podatke iz nabavnega dokumenta in s tem nadzira, kaj in v kakšni količini se lahko prevzame, pri knjiženju računa pa sistem predlaga podatke iz nabavnega naloga in prevzema ter s tem kontrolira in opozarja na pravilnost celotne nabavne verige (kolikor naročenega toliko tudi dobavljenega in zaračunanega s strani dobavitelja).

Nabavna veriga se konča v procesu verificiranja (likvidacije) in knjiženja dobaviteljevih računov, ki se lahko nadgradi v t.i. elektronski način potrjevanja računov, kar omogoči pohitritev celotnega procesa potrjevanja.

Celoten nabavni tok pa je možno nadgraditi z uporabo rešitev, kot so SAP SRM (supplier relationship management), SLC (supplier lifecycle management) ali pa oblačne rešitve SAP Ariba. Omenjene rešitve optimizirajo iskanje in registracijo potencialnih dobaviteljev, pridobivanje ponudb in njihovo primerjavo, omogočajo izpeljavo nabavnih dražb, ocenjevanje dobaviteljev ter ponesejo upravljanje odnosov z dobavitelji na višji nivo.

Zmanjšajte zaloge preden zaloge zmanjšajo vas

Rešitev za skladiščno poslovanje podpira poslovne procese vodenja zalog na vseh nivojih poslovanja podjetja. Osnovna naloga je slediti materialnemu toku v podjetju. Premiki materiala (surovin, polizdelkov, izdelkov, rezervnih delov, embalažnega materiala) se tako beležijo v sistemu v obliki materialnih in skladiščnih dokumentov in so nosilci informacij o materialnem premiku ter hkrati osnova za avtomatično knjiženje vrednosti materialnega premika v glavno knjigo.

Obvladujte »Kaj, kdaj, kako, kam?«

“SAP Transport Management” (TM) je rešitev za podporo vsem logističnim procesom v dobavni verigi. Informacijsko podpira vse logistične procese in je integriran z ostalimi moduli v SAP sistemu. V primeru uporabe drugih informacijskih sistemov v podjetju (ne SAP), ga je mogoče vključiti v procese podjetja kot samostojno enoto, s povezavo na ostale sisteme v podjetju.

Logistični procesi se integrirajo v nabavno verigo, prodajne/odpremne aktivnosti, proizvodne procese, interne transportne procese znotraj podjetja in v skladiščne procese vodenja zaloge.

Napredne funkcionalnosti SAP TM rešitve:
1. Strateška nabava transportnih storitev (dražbe);
2. Podpora vsem vrstam transporta in njihovim posebnostim;
3. Prilagojen za uporabo tako prevozniškim/logističnim podjetjem, kot pošiljateljem/prejemnikom;
4. Možnost interaktivnega planiranja na karti ali z uporabo Gantt grafa;
5. Napreden algoritem za optimizacijo plana izvedbe, oziroma predlog možnih izvedb;
6. Sledenje in poročanje o vseh dogodkih v času celotne izvedbe (SAP EM);
7. Pretovorno skladišče v integraciji s skladiščnim sistemom (SAP EWM);
8. Povezava s sistemi za pravilno in pravo pripravo dokumentacije, ki spremlja transport (SAP GTS);
9. Napreden način obračuna stroškov transporta in s transportom povezanih stroškov (lahko tudi vezano na dogodke – glej točko 6.).

Uporaba SAP TM rešitve prinese znižanje transportnih stroškov, možnost hitrejših reakcij v primeru odstopanja izvedbe transporta glede na plan, pomaga pri strateških odločitvah na osnovi obširnih možnosti analiz in zagotavlja vidnost pošiljk v toku celotne izvedbe transporta, s čimer omogoča posredovanje prave informacije zainteresiranim za status blaga v prevozu.

Prestavite prodajo v najvišjo prestavo

Rešitev za podporo procesom v prodaji je integrirana z ostalimi moduli v sistemu SAP in spremlja prodajni krog z različnimi prodajnimi dokumenti (povpraševanje, ponudba, naročilo kupca, dobava, reklamacija, faktura). Vsi dokumenti so v procesu prodaje med seboj povezani, zaradi čeasr lahko preko sistema v vsakem trenutku pridobite informacijo v katerem koraku je vaš prodajni proces (npr. naročilo kupca je zavedeno, dobavnica je narejena, ni pa izdaje iz skladišča, ali naročilo kupca je zavedeno, dobavnica je narejena, kupec je blago prevzel, ni pa fakture). Rešitev pa prav tako omogoča fleksibilno oblikovanje cen in popustov.