EN
SI

Izvajanje oskrbovalne verige (SCE)

Rešitve za upravljanje oskrbovalne verige prispevajo k večji zanesljivosti in kakovosti izvedbe ter k zmanjšanju stroškov. S pomočjo naših informacijskih rešitev in storitev so svoje poslovanje izboljšala številna domača in tuja podjetja.

Izvajanje oskrbovalne verige (SCE)

V rešitve za izvajanje oskrbovalne verige uvrščamo rešitve za upravljanje skladišč in rešitve za upravljanje transporta. Tovrstne rešitve nudijo širok nabor naprednih funkcionalnosti, vezanih na upravljanje, načrtovanje, izvajanje, sledenje, kontroliranje, obračun in analitiko logističnih procesov in aktivnosti. Zasnovane so za zelo zahtevne primere uporabe v velikih podjetjih z velikim številom skladišč, pretovornih lokacij in vozil. Ponujajo možnosti integracije z napredno skladiščno tehnologijo in sistemi komisioniranja ter sledenja tovornih enot znotraj poslovnih objektov in vozil. Omogočajo sledenje pošiljk skozi celotno logistično mrežo in opozarjanje na bistvena odstopanja od načrta.

Upravljanje skladiščnega poslovanja

REŠITEV NUDI INFORMACIJSKO PODPORO VSEM STANDARDNIM SKLADIŠČNIM PROCESOM, PONUJA MOŽNOST NAPREDNEGA NAČRTOVANJA IN EVALVACIJE IZVEDBE SKLADIŠČNIH OPERACIJ, NAPREDEN OBRAČUN STORITEV IN ANALITIKO. PODPRTI SO VSI NAČINI KOMISIONIRANJA IN INTEGRACIJA Z OPREMO ZA AVTOMATSKO MANIPULACIJO.

Rešitev za upravljanje skladiščnega poslovanja je zasnovana za najzahtevnejše primere uporabe v večjih logističnih, distribucijskih, trgovskih ali proizvodnih podjetjih. Podpira centralizirano vodenje skladišč v poslovni skupini s hierarhičnimi nivoji in ponuja možnost integracije z več ERP-sistemi. Pokriva standardne potrebe modernih skladišč in omogoča integracijo s sistemi za vodenje materialnega toka, napredno tehnologijo za komisioniranje (npr. glasovno komisioniranje) in drugo moderno skladiščno tehnologijo. Omogočeni so različni načini spreminjanja, analize in vizualizacije samega načrta skladišča, postavitve regalov in komisionirnih poti kot tudi optimizacija teh procesov glede na zgodovinske podatke in/ali napovedi. Omogočeno je tudi simuliranje izmen in komisionirnih valov, ko so znani podatki o odpremi oz. dobavi za določeno obdobje, in natančna določitev potrebnih človeških virov in zasedenosti kapacitet. Rešitev zaokrožata napreden obračun storitev in analitika učinkovitosti izvedbe na ravni delavca, skupine in skladišča kot celote.

Centralizirano upravljanje skladišč

Upravljajte in primerjajte večje število skladišč z eno standardno poenoteno rešitvijo in izboljšajte transparentnost.

Možnost simulacije skladiščnih aktivnosti

Glede na napoved ali naročila simulirajte delo izmene in ocenite potrebne resurse za izvedbo.

Avtomatska optimizacija skladišča

Prepustite sistemu, da na podlagi zgodovinskih podatkov sam določi, kje naj bodo locirani kateri artikli.

Napredna vizualizacija skladišča

Svoje skladišče in podatke o aktivnostih v njem si oglejte iz različnih perspektiv na intuitiven in jasen način.

Upravljanje transporta

REŠITEV PODPIRA PODJETJE PRI UPRAVLJANJU IN KONSOLIDACIJI TRANSPORTNIH POTREB, PLANIRANJU IN NAROČANJU TRANSPORTNIH STORITEV, NADZORU NAD IZVEDBO TRANSPORTNIH AKTIVNOSTI IN STORITEV TER NJIHOVIM OBRAČUNOM IN S TEM POVEZANO PORAVNAVO.

Rešitev za transportno ali logistično podjetje je lahko osrednji poslovni sistem, v katerem se upravlja vse transportne aktivnosti, ki jih podjetje opravlja za naročnike z lastnim voznim parkom ali daje v izvedbo svojim partnerjem. Podobno lahko ta rešitev v integraciji z drugimi poslovnimi sistemi celostno podpira funkcijo transporta v proizvodnem, trgovskem ali distribucijskem podjetju.

Rešitev podpira proces od naročila do plačila transportnih storitev, ki zajema upravljanje naročil, načrtovanje izvedbe, usklajevanje glede izvedbe s partnerji, nadzorovanje izvedbe s sledenjem dogodkov, vezanih na izvedbo, obračun izvedenih storitev podizvajalcev in obračun storitev, ki jih je podjetje izvedlo za stranke, in pripravo dokumentov za finančno poravnavo, ki se izvede v ERP-sistemu.

Hkrati rešitev omogoča tudi strateško nabavo in prodajo transportnih storitev – končni rezultat tega procesa je pogodba s cenikom in plačilnimi pogoji, ki je v sistemu osnova za obračun dejansko izvedenih storitev. Podprto je tudi izvajanje različnih dražb za sklepanje dolgoročnih ali ad hoc pogodb za posamične prevoze.

Sistem odlikujejo tudi napredne funkcionalnosti, ki omogočajo samodejno načrtovanje transporta, ki upošteva podatke glede razpoložljivosti in urnikov transportnih sredstev in drugih virov, kot so vozniki, manipulacijska oprema, poslovne lokacije itd. Omogočena je tudi sodobna analitika na osnovi podatkov o izvedbi, ki so v sistemu.

Celovita informatizacija transporta

Informatizirajte svoje transportne procese in dosezite nov nivo transparentnosti in učinkovitosti v upravljanju in izvajanju transporta.

Znižanje stroškov transporta

Dosezite prihranke v vrednosti od 5 do 20 % prevoženih kilometrov glede na izhodiščno situacijo.

Višja kakovost storitve

Dosledno upoštevajte zahteve strank glede izvedbe dostave z minimalnim vplivom na stroške.

Transparentnost obračuna

Zagotoviti si jasne obračunske podlage, ki temeljijo na dejanski dolžini in trajanju dostavnih poti.

Upravljanje dobaviteljev

REŠITEV JE NAMENJENA UPRAVLJANJU IZMENJAVE PODATKOV O PRESKRBI, ODZIVNOSTI IN ZARAČUNAVANJU MED PODJETJEM IN NJEGOVIMI DOBAVITELJI. BLAŽI RIZIKE DOBAVE IN PODPIRA „VITKE“ METODE PRESKRBE Z NAMENOM ZMANJŠEVANJA STROŠKOV IN IZBOLJŠANJA ODZIVNOSTI PODJETJA.

Rešitev Infor Supplier Exchange podpira celotni cikel oskrbe. Gre za samostoječo, neodvisno rešitev, ki dopolnjuje funkcionalnosti ERP rešitev na nabavnem področju. Integracija je mogoča s katerimkoli ERP sistemom. Rešitev je zasnovana za globalne potrebe in vključuje več-jezikovno podporo.

Najpomembnejša področja, ki jih rešitev pokriva so celovita elektronska komunikacija z dobavitelji s pomočjo uveljavljenih datotek in formatov (EDI – Ang. Electronic Data Interchange) ali preko spletnega portala, planiranje materiala in dobav, sledenje blaga, zaračunavanje, upravljanje kvalitete in izračunavanje kazalnikov. Vsa zgoraj omenjena področja se parametrizirajo za posameznega dobavitelja.

Sistem omogoča, da za posameznega dobavitelja uporabljamo njemu prilagojen način komunikacije in prilagojeno nabavno politiko (VMI, KANBAN, odpoklici, klasični nabavni nalogi, ipd.) Z bolj pomembnimi oz. naprednimi dobavitelji izvajamo napredno nabavno politiko s pomočjo elektronske izmenjave podatkov, medtem ko z manj naprednimi dobavitelji komuniciramo preko spletnega portala in izvajamo bolj preproste nabavne sheme.

Spletni portal za dobavitelje je sestavni del rešitve Infor Supplier Exchange. Na portalu dobavitelji dostopajo do podatkov, analiz in ocen, ki se tičejo njihovih dobav. Preko portala imajo tudi vpogled v zaloge svojih artiklov na naših lokacijah (VMI).

Na podlagi kazalnikov nabave lahko spremljamo zanesljivost in kvaliteto dobav posamičnega dobavitelja ter delamo primerjalne analize z drugimi dobavitelji.

Obvladovanje različnih nabavnih politik

Sistematično obvladujte veliko število dobaviteljev ne glede na raznolikost nabavnih shem in politik, ki jih uporabljajo.

Elektronska komunikacija

Uporabljajte zmogljiv in prilagodljiv sistem elektronske komunikacije, ki omogoča obvladovanje velikega števila raznolikih protokolov in formatov komunikacije.

Spletni portal za dobavitelje

Svojim dobaviteljem omogočite enovit spletni dostop do analiz, informacij in podatkov, ki se tičejo njihovih dobav.

Ocenjevanje dobaviteljev

Na osnovi dogovorjenih pogojev dobave ter definiranih kazalnikov sistematično ocenjujte dobavitelje in jih spodbudite, k doseganju višjih standardov.

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt.si

ALI