EN
SI

Nadzor in upravljanje

Učinkovito upravljanje in nadzor IT-infrastrukture, aplikacij in s tem posledično storitev poveča njihovo razpoložljivost, zmanjša obseg in trajanje rutinskih ponavljajočih se opravil ter omogoča premik aktivnosti iz reaktivnih v bolj proaktivne.

Nadzor in upravljanje

IT-storitve so ključne za izvajanje poslovnih funkcij podjetja. Zato je izjemno pomembno učinkovito upravljanje in nadzor delovanja vseh gradnikov IT-sistema, tj. od infrastrukture do aplikacij.

Cilj je stabilno delovanje vsakega gradnika, tj. da čim prej ugotovimo morebiten izpad delovanja ali odstopanje od normalnega/pričakovanega delovanja in po potrebi ukrepamo. Prav tako težimo k centraliziranemu upravljanju IT-sistema, da zmanjšamo obseg ponavljajočih se rutinskih opravil in možnost človeških napak.

Uporaba učinkovitih nadzornih in upravljavskih sistemov prispeva k učinkovitejši odpravi problemov (reaktivne aktivnosti) in z zagotavljanjem informacij o preteklosti in s prediktivnimi algoritmi, ki predvidijo morebitne prihajajoče (performančne) probleme, omogoča bolj proaktivno upravljanje IT-sistema.

 

Upravljanje in nadzor IT-sistemov

Proaktivno upravljanje in nadzor IT-sistemov, odprava ozkih grl in izboljšanje delovanja sistema in zadovoljstva uporabnikov

Rešitev za upravljanje in nadzor IT-sistemov je namenjena spremljanju ključnih sistemov IT-okolja in njihov parametrov. Rezultat uvedbe je povečanje preglednosti nad IT-storitvami, izboljšano upravljanje teh storitev, razpoložljivost in odzivnost najpomembnejših poslovnih storitev, ki jih zagotavlja IT v organizaciji. Omogoča proaktivni nadzor nad komponentami, s čimer lahko lažje zaznamo ozka grla in odpravimo potencialne težave, preden do njih pride.

Cilj uvedbe je centralizirano in usklajeno upravljanje ključnih elementov informacijskega okolja. Z vpeljavo rešitve se poveča preglednost nad IT-storitvami, s čimer se izboljša upravljanje, razpoložljivost in odzivnost najpomembnejših poslovnih storitev, ki jih zagotavlja IT v organizaciji. Poslovni cilji postavitve nadzornega sistema, ki jih želi naročnik doseči z uvedbo celovitega sistema za obvladovanje strežniške in ostale infrastrukture, lahko praviloma strnemo v:

 • povečanje preglednosti, razpoložljivosti in odzivnosti ključnih IT-storitev,
 • vzpostavitev konsolidirane arhitekture sistemov nadzora in upravljanja IT-okolja,
 • proaktivni nadzor sistemskih parametrov, odkrivanje ozkih grl in zaznavanje potencialih problemov in težav,
 • spremljanje in zagotavljanje visoke ravni storitev IT,
 • zmanjšanje stroškov, povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem informacijske tehnologije,
 • zagotavljanje visokega stopnje varnosti v okviru spremljanja,
 • avtomatizacija določenih skrbniških akcij,
 • zagotavljanje visoke stopnje odzivnosti v primeru okvar ali omejenega delovanja.

Celovit nadzor IT sistema

Poleg nadzora nad IT-sistemom je vključen tudi nadzor nad vsemi viri, aplikacijami in storitvami.

Celovito upravljanje

Obvladovanje strežniške in ostale infrastrukture.

Skalabilnost in fleksibilnost postavitve

Zmanjšanje stroškov

Manj stroškov, povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem informacijske tehnologije.

Nadzor aplikacij in storitev

Rešitev za nadzor aplikacij in storitev je nadgradnja rešitve za nadzor IT-sistemov, kjer je pozornost usmerjena na nadzor izbranih storitev in z njimi povezanih podrejenih aplikacij in sistemov.

Rešitve za nadzor aplikacij in storitev se v nasprotju z rešitvami za nadzor IT-sistemov usmerjajo v nadzor poslovno ali procesno kritičnih storitev ter z njimi povezanih aplikacij, podrejenih IT-sistemov in virov. Na ta način se usmerjamo v poslovni pogled na IT-okolje, merimo določen SLA za posamezno storitev ali aplikacijo, ki jo IT-oddelek informacijsko podpre, imamo na voljo vpogled v trenutno stanje in zgodovino ter vpogled v posamezne performance. Osnova za nadzor storitev je seveda definiran storitveni katalog, katerega poslovno logiko potem podpremo z nadzornim sistemom. Na ta način dobimo:

 • celovit vpogled v stanja storitev in podrejenih aplikacij ter IT-virov,
 • merjenje SLA,
 • opozorilo v primeru izpada ali slabšega delovanja storitve,
 • semaforiziran vpogled v stanje merjenih storitev,
 • zgodovinske podatke in
 • poročila (vnaprej pripravljena ali z možnostjo ustvarjanja svojih).

Poslovna usmerjenost

Usmerjenost v nadzor poslovnih storitev.

Semaforiziran pogled

Omogoča hiter barvni pregled, ali storitev deluje ali ne.

Celovit vpogled v stanje in performance

Od storitve do aplikacije, od IT-sistema do IT-vira.

Celovit vpogled v stanja storitev

Ne samo prikaz stanja, ampak tudi performančni podatki in vpogled v zgodovino.

Nadzor performanc omrežja in aplikacij

Rešitve za nadzor performanc omrežja in aplikacij omogočajo hitro odkrivanje vzroka slabega odzivanja IT-sistema in odpravo problema.

Rešitve za nadzor performanc omrežja in aplikacij v nasprotju s tradicionalnimi nadzornimi sistemi ne povedo samo, ali sistemi delujejo ali ne, temveč tudi, kako dobro delujejo. Z analizo dogajanja na omrežju lahko ugotovimo, kaj je vzrok za morebitno slabše delovanje IT-sistema.

Spremenjeno vedenje IT-sistema je lahko posledica spremenjenih razmer na omrežju (dodatna obremenitev, ki je lahko posledica normalnega dela uporabnikov, napake v konfiguraciji ali tudi zlorabe/vdora), morebitnih problemov na strežniški infrastrukturi ali na posamezni aplikaciji. Tovrstne rešitve v primeru problemov omogočajo hitro lociranje problemov in njihovo učinkovito odpravo.

Še posebno so tovrstne rešitve uporabne v okoljih z večjim številom oddaljenih lokacij, ki uporabljajo centralizirane informacijske vire na centrali organizacije, kjer je učinkovito delo uporabnikov odvisno od hitrih in zanesljivih povezav ter odzivnosti strežniških farm in aplikacij.

Vpogled v zgodovino dogajanja razkrije tudi trende uporabe informacijskih virov ter tako lažje in učinkovito načrtovanje povečevanja kapacitet.

Nenazadnje lahko z analizo performanc in prometnih tokov na omrežju hitro in preprosto ugotovimo, ali je v sistemu morebiti prišlo do zlorab, tako da so te rešitve osnova za zagotavljanje skladnosti tako z GDPR kot drugimi regulatornimi zahtevami, predvsem v IT-infrastrukturi, ki velja za kritično (npr. SCADA itd.).

Razkrivanje vzrokov slabšega delovanja IT-sistema

Z analizo dogajanja na omrežju lahko ugotovimo, kaj je vzrok za morebitno slabše delovanje IT-sistema.

Učinkovito načrtovanje nadaljnjih potreb

Poznavanje trendov uporabe informacijskih virov omogoča lažje in bolj natančno ocenjevanje prihodnjih potreb zmogljivosti.

Hitro odkrivanje zlorab

Analiza performanc in prometnih tokov na omrežju nam omogoča hitro in preprosto prepoznavanje zlorab.

Skladnost s predpisi

Rešitev je skladna s predpisi, kot so SCADA in GDPR.

Upravljanje uporabniških identitet

Avtomatizirano, nadzorovano upravljanje uporabnikov ter njihovih identitet in dostopov v okolju

Upravljanje uporabniških identitet oziroma IDM ali IAM kot kratic, pod katerimi se te rešitve tudi pojavljajo, je eno izmed ključnih rešitev za avtomatizirano in nadzorovano upravljanje uporabnikov ter njihovih pravic do dostopov do posameznih informacijskih virov.

Rešitev za upravljanje uporabniških identitet avtomatizira in poenostavi upravljanje uporabniških imen v celotni infrastrukturi e-poslovanja. Rešitev omogoča centralno upravljanje identitet uporabnikov skozi ves življenjski cikel (ustvarjanje uporabniških imen, gesel, dodeljevanje pristojnosti in pooblastil, spremembe, onemogočanje). S tem občutno zmanjša administrativne stroške in zagotavlja konsistentno izvajanje varnostne politike podjetja v celotni organizaciji. Odlike rešitve so varnost, avtomatizacija in na politikah temelječa rešitev za upravljanje uporabniških vlog, identitet ter dostopnih pravic, ki so del heterogenega IT-okolja podjetja. Rešitev uporabnikom omogoča uporabo enotnih uporabniških imen in gesel v celotnem informacijskem sistemu. Zamenjavo gesel lahko naredimo na vseh virih hkrati in jo je mogoče izvesti direktno iz uporabniškega sistema. Če uporabnik izgubi geslo, lahko preprosto s pomočjo pravilnih odgovorov na vprašanja popolnoma avtomatizirano zahteva spremembo vseh gesel v informacijskem sistemu.

Predstavljena rešitev za preprosto in centralizirano upravljanje uporabniških identitet, ki omogoča prijavo uporabnikov v informacijske sisteme z enkratno prijavo, občutno znižuje stroške administracije ter omogoča večji nadzor, varnost in razpoložljivost informacijskega sistema. Tako lahko zagotovimo kakovostno izvajanje varnostne politike v organizaciji.

Širok nabor podprtih virov in aplikacij

Avtomatsko ustvarjaje uporabniških identitet v širokem naboru virov in aplikacij.

Skalabilnost in fleksibilnost

Rešitev deluje v okoljih različnih velikosti in kompleksnosti.

Ključna rešitev za izboljšanje informacijske varnosti

Z vpeljavo rešitve imajo uporabniki dostop samo do tistih sistemov, ki so jim bili odobreni.

Prihranek časa, dela in preprečevanje morebitnih napak

Avtomatizirana rešitev dodeli, spremeni ali odvzame dostope v delčku sekunde, vodi revizijsko sled za ta dejanja in odpravi človeški faktor.

Upravljanje privilegiranih dostopov (»Priviliged Access Manageemnt ali »PAM«)

Vpeljava PAM rešitve omogoča nastavitev varnega okolja, kjer lahko samo zaupanja vredni uporabniki dostopajo do določenih datotek, map in skupin

Zloraba privilegijev je danes največja grožnja kibernetske varnosti, ki pogosto povzroči drage izgube in lahko celo oslabi podjetja. Je tudi eden izmed najbolj priljubljenih načinov napadov med hekerji, saj po uspešnem izvajanju omogoča prost dostop do informacijskega sistema in poslovnih informacij, pogosto brez sprožitve alarmov, dokler škoda ne nastane. Rešitev podjetjem, ki se želijo zaščititi pred tem naraščajočim tveganjem, omogoča uporabo naprednega sistema za upravljanje privilegiranih dostopov (PAM), ki zagotavlja, da nobena privilegirana dostopna pot do kritičnih virov in sredstev ni neupravičena, neznana ali neopazovana. Z rešitvijo tako poskrbite, da privilegirani uporabniki, ki imajo povišan dostop do pomembnih virov v vašem omrežju, izvajajo skrbniška dejanja glede na dodeljene pravice, po potrebi pa lahko dovoljenja tudi kadarkoli prekličete.

Vpeljava rešitve privilegiranih dostopov (PAM) naročnikom omogoča:

 • učinkovito varovanje, upravljanje in varnost gesel z uporabo centraliziranega varnega (šifriranega) repozitorija gesel in dostopov,
 • učinkovito upravljanje dostopov na podlagi vloge in pravic uporabnikov,
 • povečanje produktivnosti zaposlenih z avtomatizacijo procesov dodeljevanja, menjave in kompleksnosti gesel,
 • preventivne kontrole in nadzor nad privilegiranimi dostopi z uporabo delovnih tokov (»workflow«) in obveščanja v realnem času,
 • skladnost z internimi varnostnimi politikami in standardi,
 • kontroliran in varen dostop zunanjih izvajalcev in partnerjev do kritičnih sredstev in virov v organizaciji (spremljanje v realnem času, snemanje sej, revizijska sled),
 • prilagodljivo in natančno upravljanje varnostnih politik dostopa do kritičnih sredstev in virov (npr. omejitev časovnega termina seje, dvostopenjsko potrjevanje dostopa, avtomatska menjava gesel ob odjavi,…),
 • možnost integracije z SIEM rešitvami in SOC oddelki.

Učinkovito upravljanje in spremljanje skupine

Skupini uporabnikov z enim klikom zagotovimo posebne privilegije ali jih po potrebi odstranimo.

Upravljanje in poročanje o dovoljenjih

Rešitev omogoča vpogled, kdo ima dostop do virov v vašem okolju in na kateri ravni.

Nadzor nad dovoljenji privilegiranih uporabnikov

Avtomatizirana rešitev zazna vsa dovoljenja, dodeljena ali preklicana, ter vzpostavi revizijsko sled za prepoznavanje skrbnikov, ki izvajajo spremembe.

Zaščita pomembnih datotek in skupin

Dvig pravic dostopa samo zaupanja vrednim uporabnikom in redno preverjanje preprečita nenamerno ali namerno zlorabo privilegiranih virov.

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Ponosni smo, da upravičimo zaupanje naših strank

Robert Požun
Vodja službe informatike

Z vzpostavitvijo sistema za analizo delovanja omrežja smo dobili celovit vpogled v dogajanje v našem IT-sistemu in skrajšali čas za odpravo operativnih problemov, predvsem v situacijah, ko sistem sicer deluje, vendar ne skladno s pričakovanji.

Preberite več

Jernej Rutar
Kontrola zračnega prometa Slovenije

Z vzpostavitvijo centralnega nadzornega sistema smo dobili celovit vpogled v dogajanje v našem IT-sistemu in skrajšali čas zaznave in odprave operativnih problemov.

Preberite več

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI